ویتامین ب۱۲

نام ژنریک :Vitamin B12
نام تجاری :Vitamin B12

از کبد خود چه می دانید؟

1 کدام یک از کار های کبد نمی باشد؟