جنسیت ، قد را انتخاب کنید و سپس دکمه محاسبه وزن ایده آل را بزنید.

*
*
cm
سانتی متر
*

وزن ایده آل

برای محاسبه وزن ایده آل چندین فورمول وجود دارد که محبوب ترین آنها در زیر قید شده اند. فورمول های زیر بر اساس قد و جنسیت هستند.


1. J. D. Robinson Formula:

IBW (For Men)= 52 + (1.9 x (Ht - 60))

IBW (For Women)= 49 + (1.7 x (Ht - 60))

که:

  • IBW = وزن ایده آل به کیلوگرم (Kg).
  • Ht = قد به اینچ (in.).

2. D. R. Miller Formula:

IBW (For Men)= 56.2 + (1.41 x (Ht - 60))

IBW (For Women)= 53.1 + (1.36 x (Ht - 60))

که:

  • IBW = وزن ایده آل به کیلوگرم (Kg).
  • Ht = قد به اینچ (in.).

3. G. J. Hamwi Formula:

IBW (For Men)= 48 + (2.7 x (Ht - 60))

IBW (For Women)= 45.5 + (2.2 x (Ht - 60))

که:

  • IBW = وزن ایده آل به کیلوگرم (Kg).
  • Ht = قد به اینچ (in.).

4. B. J. Devine Formula:

IBW (For Men)= 50 + (2.3 x (Ht - 60))

IBW (For Women)= 45.5 + (2.3 x (Ht - 60))

که:

  • IBW = وزن ایده آل به کیلوگرم (Kg).
  • Ht = قد به اینچ (in.).