مترونیدازول

نام ژنریک :Metronidazole
نام تجاری :Metronidazole

اشنایی با رفلاکس مری