مزالامین

نام ژنریک :Mesalamine
نام تجاری :Mesalazine

راهنمای بیماری های التهابی روده /قسمت اول