مزالامین

نام ژنریک :Mesalamine
نام تجاری :Mesalazine