مزالامین

نام ژنریک :Mesalamine
نام تجاری :Mesalazine

۱۴ نگته برای زندگی با کرون