امپرازول

نام ژنریک :Omeprazole
نام تجاری :

چیزهایی که برروی داروی شما اثر می گذارد