یبوست

نام ژنریک :
نام تجاری :Constpation

باور های درست و نادرست دستگاه گوارش

1 نام دیگر بیماری کولیت اولسروز روده همان کرون یا روده تحریک پذیر است