پولیپ روده بزرگ

نام ژنریک :
نام تجاری :Colon polyp

دانستنی های ویتامین ها

1 ایا ویتامین سی می تواند سرماخوردگی را درمان کند؟