کبد چرب

نام ژنریک :
نام تجاری :Fatty liver

الفبای هپاتیت

1 هپاتیت یعنی التهاب کدام ارگان زیر