اسهال

نام ژنریک :
نام تجاری :Diarrhea

دانستنی های اجابت مزاج

1 شکل مدفوع معمولا باید همیشه یکسان باشد