دردهای ناشی از باد شکم

نام ژنریک :
نام تجاری :Gas and gas pain

دفع باد شکم

1 آدامس می تواند باعث ایجاد باد شکم شود