سنگ لوله های صفراوی

نام ژنریک :
نام تجاری :Biliary duct stone/CBD stone

دانستنی های کاهش وزن

1 سایز دور کمر شما می تواند نشانه ای از سلامت جسمانی شما باشد