نظرات

پولیپ روده بزرگ

نام انگلیسی:Colon polyp

راهنمای بیماری های التهابی روده /قسمت دوم