سن ، قد و وزن را وارد کنید و میزان فعالیت روزانه خود را انتخاب کنید.

*
*
*
cm
سانتی متر
*
kg
کیلو گرم


فعالیت بسیار کم: فعالیت بسیار کم مثل کسی که در ویلچر هست
فعالیت کم: مثل کسانی که پشت میز کار می کنند و ورزش نمی کنند
فعالیت کم همراه با ورزش: مثل کسانی که پشت میز کار می کنند ، اما ورزش مختصری نیز می کنند.
نسبتا فعال: مثل کسانی که به صورت ایستاده کار می کنند و در ضمن روزانه ورزش می کنند( مثلا روزی یک ساعت ورزش)
:بسیار فعال کسانی که در طول روز بسیار فعال هستند یا اینکه در طول روز 2 ساعت یا بیشتر ورزش می کنند.
به شدت فعال: ورزشکاران حرفه ای که روزانه ساعات مداومی ورزش می کنند.
  *
Mifflin St Jeor Equation  
Harris-Benedict Equation

کالری مورد نیاز روزانه

TDEE اندازه انرژی مصرف شده بر اساس میزان فعالیت فرد در طول روز می باشد. برای محاسبه TDEE از نرخ متابولیک پایه و میزان فعالیت فرد استفاده می شود.

فورمول

TDEE = BMR × PAL

که:

  • BMR = نرخ پایه متابولیک
  • PAL = میزان فعالیت روزانه

میزان فعالیت روزانه (PAL)

شیوه زندگی توضیح PAL
فعالیت بسیار کم کسانی که در ویلچر هستند یا به دلایل دیگر حرکت ندارند. کمتر از 1.40
فعالیت کم کسانی که پشت میز کار می کنند و ورزش هم نمی کنند. بین 1.40 و 1.55
فعالیت کم همراه با ورزش کسانی که در طی کار روزانه تحرک مختصری دارند یا این که ورزش مختصری می کنند. بین 1.56 و 1.70
نسبتا فعال کسانی که در طول روز به صورت ایستاده کار می کنند و روزانه یک ساعات ورزش می کنند. بین 1.70 و 2.00
بسیار فعال کسانی که در طول روز فعال هستند و روزانه دو ساعت ورزش می کنند. بین 2.00 و 2.40
به شدت فعال ورزشکاران حرفه ای که روزانه ساعات مداومی ورزش می کنند. بیشتر از 2.40