قد و وزن خود را وارد کنید


*
cm
سانتی متر
*
kg
کیلو گرم

     

شاخص توده بدن (BMI)

Body Mass Index یا BMI با تقسیم وزن بدن به کیلوگرم به قد به متر محاسبه می شود. واحد این شاخص kg/m2. هست.

فورمول

BMI = masskg ÷ heightm2

که:

  • masskg = جرم بدن
  • heightm = قد .

دسته بندی بر اساس دامنه شاخص توده بدن

BMI in Kg/m2 BMI Category
کمتر از 15 لاغری شدید
15 تا 15.9 لاغری
16 تا 18.4 کسری وزن
18.5 تا 24.9 نرمال
25 تا 29.9 اضافه وزن
30 تا 34.9 چاقی
35 تا 39.9 چاقی متوسط
40 و بیشتر چاقی شدید